Huaorani

ชนเผาโบราณ Huaorani ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการปีนต้นไม้ กินลิงเป็นอาหาร

ถึงแม้ปัจจุบันนี้กระแสโลกาภิวัฒน์หรือยุคการสื่อสารที่ไร้พรมแดนจะเข้าครอบคลุมอย่างทั่วถึงเกือบทั้งโลก แต่ก็ยังมีชนเผ่ากลุ่มหนึ่ง ที่ยังรักษาวัฒนธรรมอัน