เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant)

เศรษฐีเรือนใน เป็นไม้ประดับชนิดแรก ๆ ที่องค์การนาซาใช้ในการทดลอง เมื่อปี พ.ศ. 2527
และได้รับการเผยแพร่จากองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกาว่า เศรษฐีเรือนในเป็นพืชที่ไม่ค่อยคายน้ำ
เท่าใดนัก แต่มีคุณสมบัติในการดูดสารพิษจากอากาศภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

มีหลายคนเชื่อว่า ต้นไม้เมื่อดูดสารพิษหรือไอระเหยสารเคมีเข้าไปมาก ๆ จนถึงจุดอิ่มตัว
ต้นไม้ก็จะตาย และปล่อยสารพิษคืนสู่อากาศ แต่จากการศึกษาเพิ่มเติม พบว่าต้นไม้หลาย ๆ ชนิด
เพิ่มความสามารถในการขจัดสารพิษเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ต้นไม้ขจัดสารพิษ
จากอากาศโดยผ่านทางจุลชีพที่อาศัยอยู่รอบ ๆ รากต้นไม้ การที่จุลชีพย่อยสลายสารพิษนี้
เป็นกุญแจสำคัญที่ต้นไม้ประดับในอาคารใช้ในการขจัดสารพิษต่าง ๆ ในอากาศ

ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เพราะว่าต้นไม้จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์
และสร้างออกซิเจน ซึ่งเป็นกลไกที่ดีที่สุดของโลกในการขจัดมลพิษและลดภาวะโลกร้อนได้
การปลูกต้นไม้และไม้พุ่มที่เหมาะสม จะลดพลังงานเกี่ยวกับการใช้ความร้อนและความเย็น
ได้ถึงร้อยละ 25

การปลูก เศรษฐีเรือนในชอบดินร่วนซุยหรือดินปนทราย ที่ระบายน้ำได้ดี หากมีอิฐหักหรือ
หินเล็ก ๆ ปนลงไปด้วยจะช่วยให้แตกกอเร็วขึ้น ต้องการน้ำปานกลางสม่ำเสมอ ความชื้นสูง แดดรำไร
จะปลูกลงกระถางแขวนหรือกระถางทรงเตี้ยปากกว้างก็สวยงามดี

การขยายพันธุ์ โดยการแยกหน่อ หรือใช้ต้นอ่อนที่เกิดจากไหลไปปลูกใหม่

ความเชื่อ ว่านเศรษฐีเรือนใน มีสรรพคุณด้านเสี่ยงทายและป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง
เช่นเดียวกับว่านเศรษฐีเรือนนอก และเศรษฐีเรือนกลาง

ที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น